Όροι Συμμετοχής σε διαγωνισμό

Όροι Διαγωνισμού

  1. Διοργάνωση

Η εταιρεία “ΜΟΥΓΕΡ – ΣΑΝ ΣΟΥ Α.Ε καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», η οποία εδρεύει στη Λεωφ. Αθηνών 162, 12136, Περιστέρι Αττικής, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία «Κωνσταντίνος Σ. Παπαδόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ» (εφεξής «Lighthouse Internet & Database Applications»), την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο Facebook.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «Lighthouse Internet & Database Applications», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω, μέχρι του β’ βαθμού. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης λογαριασμών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η σχετική συμμετοχή δύναται να ακυρωθεί.  Η ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του δώρου. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας ούτε να αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια Εταιρεία.

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα του διαγωνισμού στο www.mouyer.gr (εφεξής η «Σελίδα») και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στην Σελίδα. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο χρήστης θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στην κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή που θα γίνει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016. Έκαστος χρήστης έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

  1. Έναρξη - Λήξη

Ο Διαγωνισμός θα έχει ως έναρξη την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ως λήξη την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 στις 23:59 ώρα Ελλάδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

  1. Κλήρωση - Δώρα

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου  2016 στην έδρα της «Lighthouse Internet & Database Applications», θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή του δώρου με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής και τρεις (3) αναπληρωματικοί αυτού.

Ως δώρo του Διαγωνισμού ορίζεται μία δωροεπιταγή 150€  για αγορές στο www.mouyer.gr

Το δώρο δεν αντικαθίσταται με μετρητά.

  1. Ενημέρωση Νικητή

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών, o νικητής θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του, μέσω ανάρτησης στη σελίδα Facebook των καταστημάτων ΜΟΥΓΕΡ καθώς και με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρήσει.

  1. Παράδοση Δώρου

Η παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά με την αποστολή του κουπονιού στον τυχερό, στο email που έχει καταχωρήσει στη φόρμα του διαγωνισμού.

Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία, αρνηθεί το δώρο του, δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του μετά από διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί μέσω Facebook και μέσω e-mail τότε η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

  1. Ακύρωση Συμμετοχής

Οποιοδήποτε συμμετέχων, ακόμη και ο νικητής, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, αν υπάρξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,

(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

  1. Συμμετοχή του Χρήστη σε Διαφημιστικά Προγράμματα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για μελλοντικές διαφημιστικές ενέργειες όπως αποστολή newsletter. Οι χρήστες με την συμμετοχή τους, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να ζητήσει την επιστροφή του.

 

 

 

  1. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων χρηστών ούτε έναντι του νικητή.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

10.  Έγκυρη συμμετοχή

Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, προσώπου ανηλίκου ή περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των νομίμων αντιπροσώπων του, οι οποίοι, σε περίπτωση νίκης, είναι και οι μόνοι που θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο του. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό.

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στη Σελίδα κατά τα ανωτέρω. Εντούτοις, κατά την παράδοση του δώρου η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ζητά από κάθε νικητή περαιτέρω στοιχεία, καθώς και να του ζητήσει να φωτογραφηθεί κατά την παραλαβή του δώρου του. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται για τον συμμετέχοντα (α) ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από την Διοργανώτρια Εταιρεία των πληροφοριών που ο συμμετέχων κοινοποιεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και (β) συναίνεση στην δημοσίευση από την Διοργανώτρια Εταιρεία του ονόματος και επωνύμου του νικητή της κλήρωσης, των δεδομένων που αναφέρονται στον όρο 8, καθώς και της φωτογραφίας του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς κοινοποίηση αυτών σε τρίτους, πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την εν λόγω συναίνεσή του δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται κατωτέρω, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο. Εντούτοις, το τελευταίο δικαίωμα ανάκλησης δεν δύναται να ασκηθεί από τον νικητή μετά την παραλαβή του δώρου.

 

12.  Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το δώρο με κάποιο άλλο δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Σελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης / αντικατάστασης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13.  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

14.  Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων από κάθε συμμετέχοντα και τη συνακόλουθη παραίτηση αυτού από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.