Δωρεάν Μεταφορικά για αγορές άνω των 100€ σε όλη την Ελλάδα. | 🛒 eShop
Καλέστε μας6943144489-2105719811espa
Κλείσιμο

Καλάθι

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «ΣΑΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ.» με έδρα –Σφακίων 50 Περιστέρι, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η «Διοργανώτρια»), αποκλειστική εισαγωγέας και διανομέας των υποδημάτων ΜΟΥΓΕΡ, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως ο «Διαγωνισμός»).

Όροι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στον διαγωνισμό

2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στα Σημεία Διάθεσης των προϊόντων (καταστήματα) (γ) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου α΄ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζομένους και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 5 Νοεμβρίου 2021 στις 14.00 μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 14 Νοεμβρίου 2021 στις 23.59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Περιγραφή διαγωνισμού:

4. Η εφαρμογή του διαγωνισμού εμφανίζεται στη σελίδα “Μούγερ” στο Facebook, (Mouyer Shoes) και το Instagram (@mouyer).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Ο/Η κάθε συμμετέχων/ουσα προκειμένου να πάρει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η στο Facebook και στο Instagram, ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

Για Facebook

  1. Like & Follow στη σελίδα μας Μούγερ
  2. Comment κάτω από το σχετικό post
  3. Tag 2 φίλους

Για Instagram

  1. Follow στη σελίδα μας @mouyer
  2. Comment κάτω από το σχετικό post
  3. Tag 2 φίλους

Δώρα/Ανάδειξη νικητών:

5. Θα διεξαχθεί 1 (μία) ανάδειξη τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 για δύο (2) νικητές στο Facebook και δύο (2) στο Instagram.

6. Το δώρο του Διαγωνισμού  («Δώρo») θα είναι:

Για το Facebook και για το Instagram:  Ένα (1)  Ζευγάρι παπούτσια στο διαθέσιμο νούμερο της επιλογής  του κάθε νικητή. .

 7. Οι νικητές ορίζονται κατόπιν κληρώσεως που θα πραγματοποιείται επί του συνόλου των συμμετεχόντων με αλγόριθμο τυχαίας κλήρωσης.

8. Κάθε συμμετέχων δικαιούται να αναδειχθεί νικητής μία (1) μόνο φορά

9. Τα Δώρα όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται.

10. Η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει τους νικητές του Διαγωνισμού στο site της εταιρίας στην κατηγορία «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΟΥΓΕΡ», καθώς και στη σελίδα (https://www.facebook.com/MouyerShoes). Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου τους οι νικητές θα ενημερωθούν αμέσως μετά την κλήρωση της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου 2021.

Η ενημέρωση θα γίνει με ηλεκτρονικό μήνυμα στο προφίλ με το οποίο έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα τους αποσταλεί το μήνυμα, αλλιώς χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Οι νικητές που έχουν κερδίσει τα προϊόντα που παρέχονται από τη διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνουν αποδοχή του δώρου τους σε συνεννόηση με την διοργανώτρια εταιρεία. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή του Δώρου αυτού στην Διοργανώτρια του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον ίδιο το νικητή, εκείνος οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν με αυτά του νικητή κατά την παραλαβή του δώρου.

11. Η κατακύρωση του Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στην Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων του, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.

12. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.

13. Η παράδοση των Δώρων θα γίνεται σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τον νικητή.

14. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και το δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα της αντίστοιχης κληρώσεως, ο οποίος θα πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο του εντός της ίδιας μέρας και ώρας.

15. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της “Μούγερ”.

 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στο Facebook και στο Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την σελίδα «Μούγερ» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη συμπλήρωσης των στοιχείων.

Ευθύνη

16. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.

Πληροφορίες – Παράπονα:

17. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: 210-5719811 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:30 έως τις 16:00.

Προσωπικά Δεδομένα:

18. Η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης της Διοργανώτριας ή εταιριών συμφερόντων της Διοργανώτριας στα ΜΜΕ, σε έντυπα ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση του αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή κι εταιρειών συμφερόντων του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), καθώς και του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που θα ισχύει από την 25/5/2018 (GDPR E.E. 2016/679), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή (210-5719811).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

19. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

20. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), με δημοσίευση στη fan page που διοργανώνεται ο παρών διαγωνισμός με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

21. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων:

22. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο